HIVE SDK for Unity3D

hive.IAPV4 멤버 목록

다음에 대한 모든 멤버의 목록입니다 : hive.IAPV4 (모든 상속된 멤버들도 포함합니다.)

getAccountUuid()hive.IAPV4static
getMarketProductInfo(List< String > marketPidList, onIAPV4ProductInfo listener)hive.IAPV4static
getProductInfo(onIAPV4ProductInfo listener)hive.IAPV4static
getSelectedMarket()hive.IAPV4static
getSubscriptionProductInfo(onIAPV4ProductInfo listener)hive.IAPV4static
IAPV4Type 열거형 이름hive.IAPV4
marketConnect(onIAPV4MarketInfo listener)hive.IAPV4static
onIAPV4MarketInfo(ResultAPI result, List< IAPV4Type > iapV4TypeList)hive.IAPV4
onIAPV4ProductInfo(ResultAPI result, List< IAPV4Product > iapV4ProductList, int balance)hive.IAPV4
onIAPV4Purchase(ResultAPI result, IAPV4Receipt iapV4Receipt)hive.IAPV4
onIAPV4Restore(ResultAPI result, List< IAPV4Receipt > iapv4ReceiptList)hive.IAPV4
onIAPV4ShowInAppMessages(int responseCode)hive.IAPV4
onIAPV4TransactionFinish(ResultAPI result, String marketPid)hive.IAPV4
onIAPV4TransactionMultiFinish(List< ResultAPI > resultList, List< String > marketPidList)hive.IAPV4
purchase(String marketPid, String iapPayload, onIAPV4Purchase listener)hive.IAPV4static
purchaseSubscription(IAPV4PurchaseParam param, onIAPV4Purchase listener)hive.IAPV4static
purchaseSubscriptionUpdate(String marketPid, String oldMarketPid, String iapPayload, onIAPV4Purchase listener)hive.IAPV4static
restore(onIAPV4Restore listener)hive.IAPV4static
restoreSubscription(onIAPV4Restore listener)hive.IAPV4static
showInAppMessages(int categoryId, onIAPV4ShowInAppMessages listener)hive.IAPV4static
transactionFinish(String marketPid, onIAPV4TransactionFinish listener)hive.IAPV4static
transactionMultiFinish(List< String > marketPidList, onIAPV4TransactionMultiFinish listener)hive.IAPV4static
Copyright © Com2uS Platform Corporation. All Right Reserved. 이용약관 개인정보 처리방침