showCommunity

fun showCommunity(providerType: SocialV4.ProviderType, url: String?, listener: SocialV4.SocialV4ShowCommunityListener)